KONKURS NA LOGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WINCENTEGO WITOSA W KOWALACH

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Wincentego Witosa W KOWALACH

 

 1. Organizator konkursu

Organizatorem konkursu na opracowanie logo szkoły jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Kowalach.

 

 1. Cel i przedmiot konkursu
  1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Kowalach.
  2. Logo wykorzystywane będzie przez Szkołę do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp.
 1. Warunki uczestnictwa w konkursie
 1. Konkurs trwa od 20.09.2022r. do 20.10.2022r.
 2. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły, którzy zapoznali się z regulaminem konkursu.
 3. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie.
 4. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.
 5. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.
 6. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Kowalach.
 7. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.
 1. Forma prezentacji pracy konkursowej
 1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, Internet, plakat, ulotki, zaproszenia, dyplomy, oficjalne pisma.
 2. Prace można wykonać ręcznie (dowolną techniką) lub korzystając z technik komputerowych. Prace mogą być wykonane na dowolnym formacie kartki lub w przypadku wykorzystana technik komputerowych zgrane na nośniku danych.
 3. W swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych.
 4. Logo powinno charakteryzować się następującymi cechami;
  • być czytelne i łatwe do zapamiętania,
  • być łatwo identyfikowane dla naszej szkoły
  • wzbudzać pozytywne emocje,
  • nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym.
  • powinno składać się:

·         tylko z logotypu (stylizacji literowej)

·         tylko z elementu graficznego będącego symbolem

·         lub też zawierać połączenie obu tych elementów

 

 1.  Miejsce i termin składania prac konkursowych
 1. Podpisane prace (imię i nazwisko, klasa) należy składać do dnia 20.10.2022r. do Dyrektora szkoły- p. Karoliny Kryściak.
 2. Prace konkursowe, nie spełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu,nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
 3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
 4. Organizator nie zwraca prac.
 1. Kryteria oceny prac konkursowych

Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

1) zgodność projektu z danymi naszej szkoły,

2) oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,

3) czytelność i funkcjonalność projektu,

4) estetyka wykonania projektu.

 

 1. Ocena prac konkursowych

Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, powołaną przez Dyrektora Szkoły, w składzie: Dyrektor szkoły, dwoje przedstawicieli Rady Rodziców, przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, przedstawiciel Rady Pedagogicznej (nauczyciel plastyki).

w/w osoby nie mieć powiązań rodzinnych z uczestnikami konkursu.

 

 1. Rozstrzygnięcie konkursu
 1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.
 2. Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda ufundowana przez Radę Rodziców.
 3. Planowana data ogłoszenia wyników 27.10 – 5.11.2022r.
 4. Komisja zastrzega sobie prawo do przedłużenia konkursu oraz niewybrania pracy zwycięskiej.
 5. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie oraz Facebooku szkoły.
 6. Po ogłoszeniu wyników i przyznaniu nagrody zostanie zorganizowana wystawa, prezentująca wszystkie prace.

 

Życzymy wszystkim ciekawych pomysłów!